દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 11/4/22

સ્વ. પારશ પ્રવીણચંદ્ર શાહ ના પરિવાર તરફથી

શ્રી રૂષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે
3100 રૂપિયા દાન મળેલ છે.

ખુબ ખુબ ધન્યવાદ 🙏🙏