દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 9/5/22


હ્રિધાન અપૂર્વ શાહ ના જન્મ દિવસ નિમિતે

શ્રી રૂષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે 1100/- રૂપિયા દાન મળેલ છે.

જન્મ દિવસ ની ખુબ ખુબ સુભેચ્છા🙏🙏