દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 16/5/22

જૂહી અને શ્લોક ની દીકરી ના જન્મ નિમિતે (“રુહી શ્લોક શાહ”)

શ્રી રૂષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે 1100/- રૂપિયા દાન મળેલ છે.

ખુબ ખુબ ધન્યવાદ🙏🙏