દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 28/8/22

1500 રુ. પાયલબેન ચિરેન ભાઇ મહેતા અને પ્રાચી ચિરેન ભાઇ મહેતા ના સિદધીતપ નિમીત્તે ઋષભ સિદ્ધી જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે લખાવેલ છે… સુરત
ખુબ ખુબ ધન્યવાદ 🙏