દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 16/8/22

અધિપ મહેન્દ્ર દેસાઈ ના સિદ્ધિ તપ નિમિતે

શ્રી રૂષભસિદ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળમાં રૂ 3100 નું દાન મળેલ છે

હસ્તે. હંસાબેન મહેન્દ્રભાઈ દેસાઈ

ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏🙏