અવસાન ^^^^^^^^^^^Dt. 30/7/22

દુખદ અવસાન*

30મી જુલાઈ 2022 ના રોજ મુંબઈમાં
મારા પ્રિય પિતા શ્રી નરેશ કાંતિલાલ
ગાંધીના દુઃખદ અવસાન વિશે હું ખૂબ જ
દુઃખ સાથે જણાવવા માંગુ છું.

પ્રાર્થના સભા

31મી જુલાઈ 2022ને રવિવારે ખડાયતા
ભુવન, 32, હનુમાન રોડ, વિલે પાર્લે (ઇ),
ખાતે બપોરે 3 થી 5 વાગ્યા સુધી છે.

દુ:ખમાં
ગાંધી પરિવાર

 🙏🙏