દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 26/7/22

હરીશભાઈ રમણીકલાલ મહેતા ના અવસાન નિમિત્તે

5000 ઈનુબેન હરીશભાઈ મહેતા પરિવાર

2100 અમરતલાલ તલકચંદ મહેતા

2100 ડી.એસ.પી પરીવાર

2100 સંગીતાબેન જયેશભાઈ શાહ

2100 તારાબેન જયંતીલાલ મહેતા

1100 કોકીલાબેન નલીનભાઈ કોઠારી

500 ચીમનલાલ તલકચંદ મહેતા

1100 ડૉ ખુબચંદભાઈ મહેતા

1000 ઉર્મિલાબેન

1000 શિલ્પાબેન

1000 રાજુ બેન

1000 મીનાબેન

500 જયાબેન

500 ઉષાબેન

1000 મંજુલાબેન મફતલાલ શાહ

1000 રશ્મિબેન પ્રકાશભાઈ શાહ

500 ભરતભાઈ વોરા

500 પ્રવીણભાઈ બાબુલાલ શાહ

500 મૌલિ પલકભાઈ શાહ

500 હંસાબેન બિપિનચંદ્ર મહેતા

500 રશ્મિભાઈ હિંમતભાઈ વોરા

500 કૌશિક નગીનદાસ શાહ

500 અલકા વિપુલભાઈ શાહ

500 મીનાબેન લલીતભાઈ મહેતા

500 મહેન્દ્રભાઈ ચંદુલાલ શાહ

1600 ભાઈ -બહેનોની દીકરીઓ

200 અન્ય સગા તરફથી

500 કોકીલાબેન હસમુખભાઈ મહેતા

500સુરેખાબેન એસ ચૌધરી

1100 કમુબેન/વસંતાબેન/મીનાબેન