અવસાન ^^^^^^^^^^^Dt. 26/7/22

સરોજબેન રસિકલાલ સોમાણી ચંડિસર નિવાસી હાલ મુંબઈ નું આજ રોજ અવસાન થયેલ છે તેમના આત્માને શાંતિ આપે

લૌકિક વ્યવહાર બંધ છે.

 🙏🙏