અવસાન ^^^^^^^^^^^Dt. 26/7/22

હરીશભાઈ રમણીકલાલ મહેતા ઉ.૬૧ (ચંડીસર) અમદાવાદ આજરોજ અવસાન થયેલ છે પ્રભુ તેમના આત્માને શાંતિ આપે

અંતિમ સંસ્કાર  સવારે ૧૦.૦૦

સ્થળ: સી ૩ લાલભાઈ એપાર્ટમેન્ટ
કિરણપાકૅ વિજયનગર ફાટક નવાવાડજ અમદાવાદ

આકાર મહેતા 9099981589

યસ મહેતા 8320577316

 🙏🙏