દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 29/6/22

1100 રુ મોના પિંકેશ મહેતા ના જન્મ દિવસ નિમીત્તે રષભ શિદધી જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે લખાવેલ છે

મુંબઈ

 ખુબ ખુબ ધન્યવાદ🙏🙏