દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 28/6/22

જયંતિલાલ નગીનદાસ શાહ (પાલનપુર) તરફથી 2 જીવ છોડાવવા

શ્રી રૂષભ  સીદ્ધિ જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે 4000/- રૂપિયા દાન મળેલ છે.

 ખુબ ખુબ ધન્યવાદ🙏🙏