દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 24/3/22

શ્રી મતિ શાન્તાબેન રમણભાઇ પટેલ ગામ દેલવાડા તા. વાલોડ હાલ અમેરિકા

2100 રુ. રુષભ સીદધી જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે લખાવેલ છે

હઃ મહેન્દ્ર ભાઇ પી મહેતા

ખુબ ખુબ ધન્યવાદ 🙏