દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 25/3/22

જૈન સહાયક મંડળ આદેશ્વર દેરાસર – નવસારી તરફથી

21000 રૂપિયા શ્રી રુષભ સીદધી જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે દાન મળેલ છે.

ખુબ ખુબ ધન્યવાદ 🙏