દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 25/3/22

હ. કુમારભાઈ રમેશચંદ્ર શાહ (વિલે પારલા-મુંબઈ)

ખુબ ખુબ ધન્યવાદ 🙏