દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 15/3/22

શ્રી દીપા શ્વેતામ્બર મુ.પૂજક જૈન સંઘ તરફથી દાન


શ્રી રૂષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે
5000 રૂપિયા દાન મળેલ છે.


હસ્તે. અશોકભાઈ અમૃતલાલ


ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏🙏