દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 26/2/22

મહેન્દ્રભાઈ બાબુલાલ મહેતા (મલાડ – મેતા) ના ૬૬ માં જન્મ દિવસ નિમિતે

 રૂ. 5100/- શ્રી ઋષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ

પાંજરાપોળ મા દાન મળેલ છે

હસ્તે. શિલ્પાબેન મહેન્દ્રભાઈ મેહતા.

જન્મ દિવસ ની ખુબ ખુબ શભેચ્છા 🙏

^^^^^^^^^^^^^^^^^