દાન ^^^^^^^^Dt.16/2/22

શ્રુતિ મીકીનકુમાર શાહ

જન્મદિવસ નિમિત્તે

રૂ. 1100/- શ્રી ઋષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ

પાંજરાપોળ મા દાન મળેલ છે.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^