દાન ^^^^^^^^^^^^Dt. 16/2/22

શિલ્પાબેન મહેન્દ્રભાઈ મહેતા

મલાડ મેતા

47 મી લગ્ન તિથિ નિમિત્તે

રૂ. 1100/- શ્રી ઋષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ

પાંજરાપોળ મા દાન મળેલ છે.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^