દાન ^^^^^^^^^^Dt. 16/2/22

જગદીશચંદ્ર કાંતિલાલ મહે

સાગરોસણ           ગોરેગાંમ

પુણ્યતિથિ નિમિત્તે

રૂ.1100/ શ્રી ઋષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ

પાંજરાપોળમાં દાન મળેલ છે.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^