દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 15/1/22

નિકિતા રાજેશભાઈ મહેતા

યુ.એસ.એ             વિલેપારલા

શુભ પ્રસંગ નિમિત્તે

 રૂ. 11000/- શ્રી ઋષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ

પાંજરાપોળ મા પરિવાર તરફથી દાન મળેલ છે.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^