દાન ^^^^^^^^^^^^^Dt. 14/1/22

ગીતાબેન સુરેશભાઈ મહેતા

 8 મી પૂણ્ય તિથી નિમિત્તે

રૂ. 1100/- શ્રી ઋષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ

 પાંજરાપોળમાં દાન મળેલ છે.

હસ્તે મૌલિક વીશાલ હિરલ

^^^^^^^^^^^^^^^^^^