દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 13/2/22

 એક સદ્ગૃહસ્થ તરફથી

રૂ.50.000/- એક ગરીબ પરિવાર ની દીકરી ના લગ્ન માટે

રૂ. 50.000/- ગરીબ આદિવાસી પરિવારના નાના બાળકો માટે

1.00.000/- ટોટલ  દાન આપેલ છે.

ખુબ ખુબ ધન્યવાદ

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^