દાન ^^^^^^^^^^^^Dt. 12/1/22

તારાબેન બુધમલભાઈ મહેતા

નવસારી                    મેમદપુર

જન્મદિવસ નિમિત્તે પરિવાર તરફથી

રૂ. 1100/- શ્રી ઋષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ

પાંજરાપોળ મા દાન મળેલ છે.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^