દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 12/1/22

બાબુલાલ ભીખાભાઇ મહેતા

 છાપી

 41 મી પુણ્યતિથિ નિમિત્તે

રૂ. 1100/- શ્રી ઋષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ

પાંજરાપોળ મા દાન મળેલ છે.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^