દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 11/1/22

શ્રીંગાર સંગીત સાધના ગ્રુપ

 તરફથી

રૂ. 1100/- શ્રી ઋષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ

પાંજરાપોળ મા દાન મળેલ છે.

હ. ચીંતન મુકેશભાઇ શાહ. નવસારી

 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^