દાન ^^^^^^^^^^^^^Dt. 1/2/22

પારસ શૈલેષભાઈ મહેતા

 છાપી નવસારી

જન્મદિવસ નિમિત્તે

રૂ. 1100/- શ્રી ઋષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ

પાંજરાપોળ મા દાન મળેલ છે.

^^^^^^^^^^^^^^^^^