દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 1/2/22

સચી પિયુષભાઈ સોમાણી

મુંબઈ                 ચિત્રાસણી

ના લગ્ન નિમિત્તે

 હ. કુસુમબેન કિર્તીલાલ સોમાણી પરિવાર તરફથી

રૂ. 1100/- શ્રી ઋષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ

પાંજરાપોળમા દાન મળેલ છે.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^