ખાસ નોંધ – 19/09/2022

૪૭ જીવ છોડાવા ના છે….

નાના ₹૧૫૦૦/- પ્રમાણે

મોટા ₹૨૦૦૦/- પ્રમાણે

 જે પણ ભાગ્યશાળી ને લાભ લેવો હોય તે તાત્કાલિક રકમ લખાવશો સમાજ ની એપ પર.