આર્થિક સહયોગ ^^^^^^^^^Dt. 28/1/22

યસ (ગુંજનબેન કુમારભાઈ શાહ)

અને

રીયા ( પ્રીતિબેન સતીશકુમાર મહેતા)

વિલેપાર્લે લગ્ન નિમિત્તે

રૂ. 51000/- બિન્દુબેન રમેશચંદ્રભાઈ શાહ

 રૂ. 25000/- કમળાબેન જયંતિલાલ મહેતા

બન્ને પરિવાર તરફથી

 શ્રી યુ.એન.મહેતા વિકાસ ટ્રસ્ટ શ્રી દશા શ્રીમાળી સમાજ

મા આર્થિક સહયોગ આપેલ છે. ખુબ ખુબ ધન્યવાદ

 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^