અવસાન^^^^^26/07/2023

પ્રવીણ ભીખાલાલ શાહ નુ કુદરતી અવસાન થયેલ છે .

ગામp- બસુ , હાલ મલાડ

ગંગર મેન્શન, 1 ફ્લોર , મામલતદાર વાડી નો.1,મલાડ વેસ્ટ ,મુંબઇ