અવસાન^^^^^31/07/2023

સુશીલાબેન સુરેશકુમાર મહેતા
ગામ મેમદપુર, હાલ સુરત.

સમય સવારે 11 વાગે. સમશાન યાત્રા ઉમરા જસે.

સુરેશકુમાર ફોજલાલ મહેતા
303 શ્રી એપાર્ટમેન્ટ
ડચ ગાર્ડન રોડ, મક્કાઈ પુલ,
નાનપુરા, સુરત-395001

સંપર્ક 9998307500