અવસાન ^^^^^^^27/8/23

શ્રેણિક કુમાર અંબાલાલ શાહ

બસુ નિવાસી ,હાલ નવસારી
અવસાન થયેલ છે.
અંતિમ યાત્રા તેમના નિવાસ્થાનેથી સવારે 10:00 કલાકે

501/લોટસ એપાર્ટમેન્ટ
પૃથ્વી એપાર્ટમેન્ટ ની બાજુમાં
શાંતાદેવી રોડ .નવસારી