અવસાન^^^^^23/07/2023

જયાબેન હરિલાલ દેસાઈ (ઉં વષૅ ૭૬)

ગામ: છાપી નિવાસી

હાલ અમેરિકા ૨૩/૦૭ ના રોજ મળસ્કે ૪.૧૨ વાગે અવસાન થયેલ છે.

  Contact number

Pankaj +16464962585

Nitesh +91 98795 68011

Manish +91 9920303552

Maulesh +1646-312-9053