અવસાન^^^^^23/05/2023

અવસાન * તા. 23/05/23હજારીમલ ઉત્તમલાલ સોમાણી ( બોરીવલી / ચંડીસર ) નુ અવસાન થયેલ છે.

સ્મશાન યાત્રા તેમના નિવાસ સ્થાને થી.તા. :- 23/05/23

સમય :- આજે સાંજે 4.00 PM સ્મશાન

સ્થળ :- ચોગુલે સ્મશાન ભૂમિ,બાભઈનાકા નજીક , બોરીવલી ( વેસ્ટ ).

નિવાસ સ્થાન :- રવિનભાઈ હજારીમલ સોમાણી 303 સિલોર્ડ બિલ્ડીંગ ,પરવાના ટાવર ની સામે ,Axis Bank નિ ઉપર ,રામનગર , બોરીવલી ( વેસ્ટ )

મોબાઈલ સંપર્ક :-રવિન :

9821376660

શ્રીપાળ :- 9821570998.