અવસાન^^^^^22/06/2023

હર્ષદ કનૈયાલાલ મેહતા આજ રોજ નવસારી મુકામે અવસાન પામેલ છે. તેમની સ્મશાયાત્રા બપોરે ૨.૦૦ વાગે એમના નિવાસ થાને થી નીકળશે.

add – arihant app., Sandhkuva, navsari

kundan bhai – 9427871425

Paras – 8511665663