અવસાન^^^^^15/07/2023

અવસાન

રમણીકભાઈ મન્છાલાલ મહેતા-82વર્ષ

ગામ-છાપી-હાલ-વડોદરા

સ્મશાન યાત્રા-૧૧ વાગે

નિવાસસ્થાન-આકાર, પ્રભુપાર્ક્ રેસકોર્શ રોડ, બરોડા

રિકિનભાઇ મેહતા – 9824177807