અવસાન^^^^^13/06/2023

અવસાન -પ્રવિણભાઇ કેશવલાલ મહેતા (મેમદપુર) વિલે પારલે

ઉ. વ. – ૮૨

એમની સ્મશાન યાત્રા એમના નિવાસ્થાને થી સાંજે ૫.૩૦ વાગે તા. ૧૩/૦૬/૨૦૨૩ નીકળશે.

add – 19/B, National Indian Block, Malaviya Road, Opp Shiv Sagar Restaurant, Vile Parle East.

સ્મશાન : Parshiwada , Andheri East, Chakala, Near Highway.

Contact:

Pritesh : 9821320181

Umesh : 9867310776

Chirag : 9821426724

Himu : 9870444528