અવસાન ^^^^^^^^^^^Dt. 13/4/22

અરૂણાબેન રમણીકલાલ મેહતા (છાપી નિવાસી હાલ નવસારી) કુદરતી અવસાન પામેલ છે.

સ્મશાન યાત્રા તા. 14/4/2022 ના સવારે 7 વાગે સુપર એપાર્ટમેન્ટ, નવસારી પાસેથી નીકળશે.

નીતિનભાઈ  રમણીકલાલ મેહતા – 9426888431

પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા સદગત આત્માને પરમ શાંતિ અને  સદગતિ આપે તેવી પ્રાર્થના

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^