અવસાન ^^^^^^^^^^^Dt. 11/5/22

દિનેશભાઈ સોભાગચંદ કોઠારી
ઉ. વ. 79
(મેમદપુર) હાલ : નવસારી

આજ રોજ નવસારી મુકામે અરિહંત શરણ પામ્યા છે.

સ્મશાન યાત્રા Dt. 12/05/2022

સમય : સવારે 10:00 કલાકે

501, રચના – 4, સાંઢ કૂવા, સ્ટેશન રોડ, નવસારી

પ્રણય કોઠારી : 9016106638

પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા સદગત આત્માને પરમ શાંતિ આપે અને મોક્ષ માર્ગી બનાવે તેવી પ્રાર્થના

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^