અવસાન ^^^^^^^^ Dt. 26/1/22

કનૈયાલાલ પ્રભુદાસ કોઠારી

 પાલનપુર                 નવસારી

આજરોજ નવસારી મુકામે અવસાન થયેલ છે.

સ્મશાન યાત્રા Dt. 26/1/22

ટાઈમ 5.15 P.M

લાયન્સ જનરલ જનરલ હોસ્પિટલ દુધિયા તળાવ નવસારી

ટેલિફોનિક આશ્વાસન આપવું

મયુરભાઈ કોઠારી.   9820087331

સમીરભાઈ કોઠારી        90335 83395

રાકેશભાઈ કોઠારી          9820502305

પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા સદગત આત્માને પરમ શાંતિ આપે તેવી પ્રાર્થના

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^