અવસાન ^^^^^^^^ Dt. 7/3/22

🙏 જય જીનેન્દ્ર

Dr. નટવરલાલ કેશવલાલ મહેતા

મેહમદપુર / લંડન

નું આજે તા. ૦૭/૦૩/૨૦૨૨ ના રોજ લંડન મુકામે કુદરતી અવસાન થયેલ છે.

🙏 ઈશ્વર તેમની આત્મા ને શાંતિ અર્પે તેવી પાર્થના.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^