અવસાન 27/08/2023

અવસાન ^^^^^^^27/8/23

શ્રેણિક કુમાર અંબાલાલ શાહ

બસુ નિવાસી , હાલ નવસારીઆજરોજ નવસારી મુકામે અવસાન થયેલ છે.

તેઓશ્રીનીઅંતિમ યાત્રા તેમના નિવાસ્થાનેથી સવારે 10:00 કલાકે નીકળશે

સરનામું.501/લોટસ એપાર્ટમેન્ટ

પૃથ્વી એપાર્ટમેન્ટ ની બાજુમાં

શાંતાદેવી રોડ .નવસારી