અવસાન 22/01/2023

અવસાન
શ્રી બાબુભાઇ ચેલજીભાઈ પારેખ
૩-રચના એપાર્ટમેન્ટ ૬૦૪
નવસારી
સાંજે 4:00 વાગે સ્મશાન યાત્રા તેમના નિવાસ સ્થાન થી નીકળશે.