અવસાન ^^^^^06/11/2023

તૃપ્તિબેન ચેતનભાઈ કોઠારી ઉ. વર્ષ. 58 આજ રોજ કુદરતી અવસાન પામેલ છે.

તેમની સ્મશાયાત્રા આજ રોજ તા.06/11/2023 ના બપોરે ૪.૦૦ વાગે તેમના નિવાસ સ્થાને થી નીકળશે.

Add- b/૭૦૩, જનતા એપાર્ટમેન્ટ,opp દાબુ હોસ્પિટલ, સ્ટેશન રોડ, નવસારી.

પ્રણયભાઇ – 9016106638