અવસાન ^^^^03/06/2023

અવસાન

અરવિંદ ભાઈ લક્ષ્મીચંદ શાહ-૭૯

ઞામ-મજાદર-હાલ-મલાઙ

સ્મશાન યાત્રા-2 વાગે

નિવાસસ્થાન-આશાભુવન લિબટી ઞાઙૅન રોઙનં-1સાઈ સરોવર હોટલ ની સામે મલાઙ વેસ્ટ.

નિરજ – 9821488868

શૈશવ – 9819412767