અવસાન -૯/૧૧/૨૦૨૩

સંજયકુમાર બાબુલાલ મહેતા મેમદપુર નુ અવસાન થયેલ છે. તેમની સ્મશાન યાત્રા સવારે ૧૦.૩૦ વાગે છે તેમના નિવાસ સ્થાને થી નીકળશે.