અવસાન દાન^^^^^28/05/2023

₹૨૧૦૦/- બાબુભાઈ ચેલજીભાઈ પારેખ

₹૨૧૦૦/- ડિમ્પલ જીજ્ઞેશ શાહ

₹૨૧૦૦/- જબીબેન  કચરદાસ મહેતા

₹૧૧૦૦/- પોપટલાલ ચેલજીભાઈ પારેખ

₹૫૦૦/- જ્યોત્સનાબેન ચંદ્રકાંતભાઈ કોઠારી

₹૨૫૦/- મુકતાબેન ચંદાલાલ મહેતા

₹૨૦૦/- રીટાબેન હસમુખલાલ દોષી