અવસાન દાન^^^^25/01/2023

બાબુભાઈ ચેલજીભાઈ પારેખ ના અવસાન નીમીતે

₹૫૪૦૦/- રેશમાબેન, ડિમ્પબેન, સોનલબેન ( દીકરીઓ)

₹૩૧૦૦/- પોપટભાઈ ચેલજીભાઇ પારેખ,

₹૩૧૦૦/- રણધીરભાઈ ચેળજીભાઈ પારેખ

₹૩૧૦૦ વર્ધમાનભાઈ ચેલજિભાઈ પારેખ,

₹૩૧૦૦/- મફતલાલ ચેલજિભાઇ પારેખ,

₹૨૧૦૦/- શારદાબેન રમણીકલાલ શાહ

₹૨૧૦૦/- કચરદાસભાઈ ટોકર્શી પરિવાર,

₹૧૧૦૦/- ભાવેશ વર્ધિચંદ પારેખ,

₹૧૧૦૦/- ચદ્રકાંતભાઈ દીપચંદ કોઠારી,

₹૫૦૦/- શાંતાબેન અમૃતલાલ,

₹૫૦૦/- રાહુલ જયંતિલાલ,

₹૫૦૦/- મોતીબેન રતિલાલ,

₹૫૦૦/- રીટાબેન હસમુખ દોષી,

₹૫૦૦/- ચમનલાલ સોભાગચંદ શાહ,

₹૫૦૦/- તારાબેન બુધમલભાઈ મહેતા,

₹૫૦૦/- કમળાબેન જયંતિલાલ મહેતા,

₹૨૦૦/- અન્ય

ટોટલ- ૨૭૯૦૦/-