અવસાન દાન^^^^^24/06/2023

હર્ષદભાઈ કનૈયાલાલ મહેતા ના અવસાન નિમિતે

₹૫૧૦૦/- શાંતાબેન કનૈયાલાલ મેહતા

₹૫૧૦૦/- મીનાબેન શૈલેષભાઈ મહેતા

₹૫૧૦૦/- દિપીકાબેન કુંદનભાઈ મહેતા

₹૫૧૦૦/- કોકિલાબેન નલિનકુમાર કોઠારી

₹૨૧૦૦/- છાપી જૈન સંઘ

₹૨૧૦૦/- વિપુલભાઈ મફતલાલ શાહ

₹૨૧૦૦/- બિપીનભાઈ જોગણી

₹૨૧૦૦/- વિમળાબેન,જ્યોત્સનાબેન ,રીટાબેન,ચેતનાબેન , રંજનબેન

₹૧૫૦૦/- તારાબેન બુધમલભાઈ મહેતા

₹૧૫૦૦/- પ્રભાબેન સેવંતીલાલ મહેતા

₹૧૧૦૦/- હીનાબેન રજનીકાન્તભાઈ મહેતા

₹૧૧૦૦/- શાંતાબેન કિર્તિલાલ શાહ

₹૧૧૦૦/- અમૃતલાલ તલકચંદ શાહ

₹૧૧૦૦/- સુશીલાબેન સોમાણી

₹૧૧૦૦/- સીમાબેન ગીરીશભાઈ મહેતા

₹૧૧૦૦/- શારદાબેન રમણીકલાલ ડૉ.

₹૧૧૦૦/- વિમળાબેન રમણીકલાલ મહેતા

₹૧૧૦૦/- કમળાબેન કાંતીલાલ ગાંધી

₹૧૧૦૦/- કનૈયાલાલ પ્રભુદાસ કોઠારી

₹૧૦૦૦/- કાંતાબેન રસિકલાલ હ- યોગેશ

₹૧૦૦૦/- રિચા આકાર મહેતા

₹૧૦૦૦/- બિંદુબેન અગમભાઈ શાહ

₹૮૦૦/- નયનાબેન ,સંગીતાબેન,ચેતનાબેન ,સોનલબેન

₹૫૦૦/- અલકાબેન સુનિલભાઈ

₹૫૦૦/- D.S.P

₹૫૦૦/- કિરીટભાઈ બી મહેતા

₹૫૦૦/- ઈનુબેન હરીશભાઈ મહેતા

₹૫૦૦/- કમળાબેન જયંતિલાલ મહેતા

₹૫૦૦/- જીજ્ઞાબેન- સ્વાતિના બેન

₹૫૦૦/- પ્રજ્ઞાબેન – સ્વાતિબેન ના મોટાબેન

 ₹૫૦૦/- રંજનબેન કનૈયાલાલ શાહ

₹૫૦૦/-  સાધનાબેન સુરેન્દ્રભાઈ

₹૫૦૦/- અરૂણાબેન રમણીકલાલ

₹૫૦૦/- મંજુલેબન સુમતીલાલ દેસાઈ

₹૫૦૦/- ખુબચંદભાઈ  હીરાચંદ પરિવાર

₹૫૦૦/- બિપીનભાઈ મંછાલાલ

₹૫૦૦/- કીર્તિલાલ મેવાડા – છાપી

₹૫૦૦/- અભય ચીમનલાલ

₹૫૦૦/- ભોગીલાલ છોટાલાલ મહેતા

₹૫૦૦/- મધુબેન છનાલાલ

₹૫૦૦/- પ્રફુલ્લાબેન જીતેન્દ્રભાઈ

₹૨૦૦/- અન્ય સગા સંબંધી