અવસાન દાન^^^^^16/11/2023

₹21000 સેવંતીલાલ પોપટલાલ મહેતા પરિવાર

₹11000 સેવંતીભાઈ ના પૌત્ર અને પુત્રી

₹5400 મિલનભાઈ નાઓફિસથી

₹2100તારાબેન ચીમનલાલ ગાંધી

₹2100 ભાનુભાઈ જે મહેતા

₹2100 યોગેશભાઈ જી  શાહ ( જાનવી)

₹2100 વિશ્વા શેરી

₹1000 મીનાક્ષીબેન દિલીપભાઈ શાહ

₹1000 પ્રકાશભાઈ પી દેસાઈ

₹1000 મીનાબેન સેવંતીલાલ મહેતા

₹1100 સુરેન્દ્રભાઈ જે મહેતા

₹1000 રેશમાબેન બેલાબેન જાગૃતીબેન

₹500 સતીશ મામા

₹500 હસમુખભાઈ ચીમનલાલ મહેતા

₹500 રાજેશભાઈ એ મહેતા

₹500 જોલી ગ્રુપ

₹500 મધુબેન રસિકલાલ મહેતા

₹500 નયનાબેન રાજેન્દ્રભાઈ શાહ

₹200પ્રકાશભાઈ હીરાલાલ

₹200 સીતાબેન એ મહેતા

₹200 સોનલબેન એ મહેતા

₹200 સુધાબેન કે શાહ